Proces verbal de afișare a rezultatelor probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul compartimentului stare civilă și autoritate tutelară. descarcă

Proces verbal de afișare a rezultatelor probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul compartimentului stare civilă și autoritate tutelară. descarcă

Proces verbal de afisare a selectiei dosarelor de înscriere depuse în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul compartimentului stare civilă și autoritate tutelară.  descarcă

ANUNȚ

Bibliografie CONSILIER GRAD SUPERIORdescarca

Anunt si bibliografie CONSILIER GRAD SUPERIOR– descarca

Atributii starea civila autoritate tutelaradescarca

Primăria Stanisesti Județul Bacau organizează concurs pentru ocuparea postului funcție publica de :

 1. Denumirea funcției publice de execuție vacante: CONSILIER GRAD SUPERIOR ( cod structura 216334) -Compartiment stare civila si autoritate tutelara;
 2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ Șl PROBA INTERVIU
 3. Condițiile de desfășurare a concursului:
  • Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarul de concurs se va depune in perioada 12.08 – 02.09.2019, la sediul Primăriei Stanisesti – Registratura
  • Data și ora desfășurării concursului:

-12.09.2019 – ora 10 -proba scrisă

-proba interviu – 16.09.2019 ,ora 10.

 • Locul desfășurării concursului: Primăria comunei Stanisesti Județul Bacau.
 1. Condiții de participare la concurs:
  • Condițiile de ocupare a funcției publice: condițiile generale, conform art.465 din OUG 57/2019 cu excepțiile menționate.
 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice; g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii; j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Documente necesare înscrierii:

 1. formularul de înscriere
 2. curriculum vitae, modelul comun european;

) copia actului de identitate;

 1. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 2. copie a diplomei de licența pentru studiile universitare ;
 3. copia carnetului de muncă sau o adeverința eliberata de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 4. Adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului conform format standard ;
 5. cazierul judiciar;
 6. j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, fiind declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condițiile specifice prevăzute în fișa postului:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Vechimea în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice, potrivit art. 468 din OUG 57/2019 –7 (șapte) ani;

Date de contact: telefon 0756 022650 Primăria Stanisesti

Bibliografie CONSILIER GRAD SUPERIORdescarca