Primaria Stanisesti, județul Bacau are onoarea să vă invite să participați la procedura proprie de achiziție publica de servicii având ca obiect: „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în comuna Stanisesti „

 1. Obiectul contractului de servicii: „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în Sectorul 3 ” cod CPV 794200000-4 Servicii de asistență la domiciliu.
 2. 2.      Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publica:

Procedura proprie,în conformitate cu prevederile ari. 68 alin (2) lit. b) din Legea 98/2016: “b) Procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016privind achiziliile publice cu modtficările fi completările ulterioare. ”

Procedură proprie se desfășoară cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, stabilite prin art. 2, alin (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice

Scrisoare de înaintare a ofertei

Declarație privind neîncadrarea în art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr.l și 2) Declarației conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/201 (Formular nr3)

– licență de funcționare a serviciului social conform legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

– acreditare furnizor de servicii sociale

PROPUNERE TEHNICĂ

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

în cazul în care se constată faptul că anumite elemente ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, oferta este considerată neconforma.

Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii care sunt în vigoare în România precum și că Ie va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare ia nivel național și se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii. Sunt disponibile pe Inspecția Muncii – site-ul: http:/1 www.inspectmun.ro’legislatie/legislatie.html.

PROPUNERE FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Prețul contractului va fi ferm și nu se va ajusta pe toată perioada de derulare a contractului.

Prețul trebuie să reflecte respectarea standardelor de cost și standardelor minime de calitate pentru serviciile oferite. Prestatorul are obligația de a presta serviciile cu profesionalism și promptitudine și în conformitate cu clauzele contractuale asumate, iar oferta financiară va trebui să fie de forma cost/oră/beneficiar avându-se în vedere Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale

Oferta financiară va cuprinde toate costurile directe și indirecte aferente prestării serviciilor solicitate.

MODALITATEA DE PLATĂ:

Plata prețului se va face cu O.P. în contul de trezorerie al operatorului economic în perioada cuprinsă intre data de 24 fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare prestării serviciilor, In baza facturii fiscale fi a proceselor verbale de prestare a serviciilor

 • Limbă de redactare a ofertei: limba română
 • 6.     Valoarea estimată totală 170.016 lei fără TVA, pentru perioada februarie 2020 – 31 decembrie 2020
 • Durata de prestare a serviciilor este februarie 2020 – Decembrie 2020 cu posibilitatea de prelungire pentru perioada 01.01.20210 -30.04.2021 conf. Art.165 din HG 395/2016, perioadă condiționată de alocările bugetare cu această destinație, precum și de nevoile autorității contractante. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a încheia acte adiționale în fxinție de nevoile autorității.
 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
 • Prețul va fi exprimat ferm în LEI fără TVA.

NU se accepta actualizarea prețului contractului

 1. Termenul comercial în care se va încheia contractul: contract de SERVICII.
 2. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor din documentația de atribuire.
 3. Data limită pentru depunerea ofertei: 06.02.2020 ora 12.00 la Registratură autorității contractante din Comuna Stanisesti jud. Bacau.
 4. Data și locul deschiderii ofertelor: 06.02.2020 ora 13 la sediul Primăriei Stanisesti Jud. Bacau.