Anunț închiriere spațiu - 26.03.2021

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primaria Stanisesti, comuna Stanisesti, strada Principala , județul Bacau, telefon/fax 0234/284608 / 0234284625, e-mail: uat_stanisesti, cod fiscal 4670216.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spatiu , în suprafață totală de 33,34 mp, situat la parterul imobilului “Centru de cultura G Apostu Stanisesti “,loc.Stanisesti ,judetul Bacau, ce aparține domeniului public al Comunei Stanisesti, județul Bacau, conform HCL 8/22.02.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției Primaria Stanisesti , Compartimentul REGISTRATURA

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul REGISTRATURA  din cadrul Primăriei Comunei Stanisesti , comuna Stanisesti, strada Principala, județul Bacau.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

250 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Stanisesti.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

09.04.2021, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

19.04.2021 ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria  Comunei Stanisesti , comuna Stanisesti, strada Principala, județul Bacau

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

20.04.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Stanisesti , comuna Stanisesti, strada Principala, județul Bacau

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

TRIBUNALUL BACAU , loc. Bacau , jud. Bacau- Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Adresa: Str. Stefan cel Mare nr. 4 Cod 600356- tel: 0234/514419, fax 0234/525211 , mail tr-bacau-info@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

24.03.2021.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE-Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în Sectorul 3 ” cod CPV 794200000-4 Servicii de asistență la domiciliu. click aici